Strona główna | Praktyki i praca
 

­­­­­Praktyki i praca

 


­

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studenci mają OBOWIĄZEK odbyć praktykę zawodową przypisaną do przedostatniego lub ostatniego semestru studiów (studia I stopnia).

 

Zawodowe praktyki studenckie są realizowane w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 24/2006 Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Zarządzenie Dziekana WPPT Nr 29/2012-2016 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Czas trwania praktyki określony jest programem studiów dla każdego kierunku. Studenci mogą realizować praktyki w okresie przerwy wakacyjnej przed lub po semestrze, na który mają przypisaną praktykę lub w ciągu semestru (jeśli praktyka nie zakłóca realizacji programu studiów).

Praktyka zrealizowana w innym terminie może być jedynie wpisana do suplementu dyplomu (bez zaliczenia kursu Praktyka).

 

Formalności związane z praktykami są podane poniżej, poza kierunkiem Informatyka, dla którego tryb odbywania praktyki jest opisany na stronie Katedry Informatyki.

Studenci powinni załatwić sobie praktykę samodzielnie, najlepiej w miejscu zamieszkania.


Informacje o praktykach proponowanych przez Uczelnię, będą wywieszone przed Dziekanatem oraz podane w informacjach bieżących na naszej stronie internetowej.


W celu załatwienia formalności związanych z odbywaniem praktyki  należy:

  1. Przedstawić Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk (Ewa.Rysiakiewicz-Pasek@pwr.edu.pl)  ewentualne miejsce odbywania praktyki. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek przyjmuje studentów w sprawach praktyk w poniedziałki w godz. 10.00-11.00 oraz środy od godz. 11.00 do 12.00 w pokoju 319 A-1. Zgoda Pełnomocnika na odbycie praktyki jest wymagana w przypadku realizacji praktyk w trakcie semestru.
  2. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, jeśli Zakład Pracy przyjmie studenta bez skierowania, to żadne formalności nie są wymagane.  Jeśli firma zatrudniająca praktykanta wymaga skierowania z Politechniki, to należy wypełnić dwa dokumenty: Porozumienie (2 egzemplarze) reprezentowane przez Dziekana prof. dra hab. inż.  Arkadiusza Wójsa oraz list przewodni do Dyrektora placówki, w której praktyka ma mieć miejsce. Jeżeli zgodę wyraził np. lekarz ze Szpitala Wojewódzkiego, to należy wpisać nazwisko Dyrektora Szpitala i w piśmie napisać, ze zgodę na odbycie praktyki wyraził lekarz NN.
  3. Z wypełnionymi dokumentami należy zgłosić się do dr hab. inż. Ewy Rysiakiewicz-Pasek, a następnie złożyć je w Dziekanacie WPPT do podpisu przez Dziekana prof. dra hab. inż.  Arkadiusza Wójsa. Podpisany list przewodni pozostaje w zakładzie, gdzie student odbywa praktykę, a jeden egzemplarz podpisanego w zakładzie pracy Porozumienia student składa w Dziekanacie.
  4. Po odbyciu praktyki student otrzymuje z Zakładu Pracy zaświadczenie potwierdzające jej odbycie (z wpisanym terminem praktyk i liczbą godzin) oraz składa w dziekanacie sprawozdanie zawierające opis wykonywanych zadań, uwagi i wnioski z odbytej praktyki (minimum 3 strony), kartę praktykanta i ksero zaświadczenia. Na tej podstawie student uzyska wpis do indeksu elektronicznego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.
  5. Studenci, którzy mają wpisaną praktykę w semestrze letnim powinni ją zrealizować najpóźniej do 31 sierpnia.
  6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki wraz ze sprawozdaniem należy złożyć w dziekanacie nie później niż:

- do 5 września - praktyka wpisana na semestr letni,

- co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć - praktyka wpisana na semestr zimowy.

 

  ­

­

­Dokument aktualizacja Pobierz
Porozumienie reprezentowane przez Prorektora PWr. (Pamiętaj! wydrukuj dwa egzemplarze)  2012-09-03

List przewodni do Dyrektora placówki, w której praktyka ma mieć miejsce

2011-04-14
­
Karta praktykanta 2013-12-12

Przykładowy "Ramowy program praktyki zawodowej"

2011-07-16
­Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 08:27
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty